1.1. Klientui patvirtinus (perskaitęs Pirkimo internetu sąlygas ir paspaudęs varnelę prie teiginio „Perskaičiau ir sutinku su www.integralbiotics.com sąlygomis“) šias prekių pirkimo taisykles (toliau „Taisyklės“). ), jis tampa teisiškai privalomu dokumentu. Jame nustatomos Kliento ir pardavėjo teisės ir pareigos, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, atsakomybė ir kitos nuostatos, susijusios su prekių pirkimu ir pardavimu internetinėje parduotuvėje www.integralbiotics.com.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles naujais duomenimis. Klientas privalo patvirtinti Taisykles kiekvieną kartą prisijungdamas prie svetainės.

1.3. Pirkti šioje parduotuvėje turi teisę visi veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. www.integralbiotics.com turi teisę rinkti Kliento pateiktus asmens duomenis ir atskleisti juos tretiesiems asmenims, jei tai būtina užsakymo įvykdymui. Asmens duomenys gali būti naudojami tik gavus Kliento sutikimą (perskaičius Pirkimo internetu sąlygas ir paspaudus varnelę prie teiginio „Perskaičiau ir sutinku su www.integralbiotics.com sąlygomis“). Klientas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai tai būtina pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytų reikalavimų ar užsakymo įvykdymui. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Kliento asmens duomenų apsaugą nuo trečiųjų asmenų.

3. Pirkimo sutarties įsigaliojimas 

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja prekių krepšelį ir už jį sumoka.

4. Kliento teisės

4.1. Klientas turi teisę pirkti prekes internetu dreldesign.com pagal šias sąlygas.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve www.integralbiotics.com, apie tai pranešdamas raštu (el. paštu; Klientas turi nurodyti grąžinamą prekę.

4.3. Klientas gali pasinaudoti šia teise tik tuo atveju, jei prekė buvo sugadinta.

5. Kliento įsipareigojimai

5.1. Klientas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir už jas sumokėti sutartą pinigų sumą.

5.2. Jeigu pasikeičia registracijos formoje nurodyti Kliento asmens duomenys, jie turi būti nedelsiant atnaujinti.

5.3. Klientas, besinaudojantis internetine parduotuve www.integralbiotics.com, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir įsipareigoja nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.4. Jeigu Pirkėjas be pateisinamos priežasties atsisako priimti prekes pristatymo metu, jis privalo apmokėti pristatymo išlaidas.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Išimtinėmis aplinkybėmis Pardavėjas gali sustabdyti arba nutraukti internetinio apsipirkimo veiklą, iš anksto nepranešęs Klientui.

6.2. www.integralbiotics.com turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, jeigu parduotuvėje nėra sutartyje nurodytų prekių.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis užtikrinti Klientui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.integralbiotics.com teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes Kliento nurodytu adresu šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

7.3. Jeigu Pardavėjas išskirtinėmis aplinkybėmis negali Klientui pristatyti užsakytų prekių, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtą pinigų sumą per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo apmokėta iš anksto.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į internetinės parduotuvės registracijos formoje pateiktą asmeninę informaciją, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.

8. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodytos eurais su PVM. www.integralbiotics.com pasilieka teisę keisti prekių kainas.

8.2. Mokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Klientas perveda pinigus į vieną iš www.integralbiotics.com banko sąskaitų, sumokėdamas artimiausiame banko skyriuje su atspausdinta sąskaita arba naudodamasis internetinės bankininkystės sistema.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui prekių aprašymuose nurodytu terminu. Klientas sutinka, kad išskirtiniais atvejais pristatymas gali vėluoti dėl force majeure aplinkybių.

9.2. Klientas įsipareigoja nurodyti tikslų pristatymo adresą.

9.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Kai Klientas pats negali priimti prekių, jis neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl pristatymo ne tam asmeniui, jeigu prekės pristatomos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis. .

9.4. Pristatymo kaina ir detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, yra nurodyta internetinės parduotuvės skiltyje „Pristatymas“.

9.5. Jeigu Pirkėjas atsisako pirkimo-pardavimo sutarties pagal šias Taisykles, jis įsipareigoja apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Ši išlaidų suma išskaičiuojama iš Kliento jau sumokėtų pinigų.

9.6. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, www.integralbiotics.com turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.

9.7. Pardavėjas neatsako už pristatymo termino pažeidimą visais atvejais, jeigu prekės nepristatomos ar nepristatomos sutartu laiku dėl Kliento kaltės.

10. Prekių kokybė ir tinkamumas pagal paskirtį

10.1. Pardavėjas padengia prekių grąžinimo išlaidas, jei prekė yra sugadinta.

10.2. Visos www.integralbiotics.com parduodamos prekės yra naujos ir laikomos geros kokybės sandėliuose. Prekė nelaikoma brokuota, jei ant jos galima pamatyti smulkią pakuotę ar transportavimo pažeidimus.

10.3. Klientas, gavęs nekokybiškas prekes, privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją el.paštu info@integralsolutions.lt

11. Prekių grąžinimas

11.1. Apie sugadintų prekių grąžinimą Klientas privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją elektroniniu paštu info@integralsolutions.lt; Pirkėjas įrašo prekių įsigijimo PVM sąskaitos faktūros numerį su nuoroda „Prekių grąžinimas“ eilutėje „Tema“. Klientas turi nurodyti prekės pavadinimą, atsiųsti nuotrauką ir trumpą priežasties aprašymą.

11.2. Pardavėjas privalo apmokėti siuntimo išlaidas, jeigu grąžinama prekė yra nekokybiška (pvz., pakuotė suplėšyta ir pan.).

12. Atsakomybė

12.1. Klientas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktos informacijos teisingumą. Jeigu Klientas registracijos formoje nepateikia teisingos informacijos, Pardavėjas neatsako už iš to kylančius padarinius.

12.2. Klientas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei nuostoliai atsiranda dėl to, kad Klientas nebuvo supažindintas su šiomis Taisyklėmis, nepaisant Pardavėjo rekomendacijų ir Kliento įsipareigojimų, nors tokia galimybė buvo suteikta.

13. Keitimasis informacija

13.1. Visos žinutės siunčiamos Kliento registracijos formoje pateiktu el.

13.2. Pardavėjo kontaktus visoms žinutėms ir klausimams siųsti Klientas gali rasti internetinės parduotuvės skiltyje „Susisiekite su mumis“.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šiomis Taisyklėmis grindžiamiems santykiams taikomas Lietuvos Respublikos įstatymas.

14.2. Nesutarimai, kylantys dėl šių Taisyklių įgyvendinimo, sprendžiami derybų būdu. Jei derybos nepavyksta, nesutarimai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymą.