Witamy w Integral Biotics!

Niniejszy regulamin określa zasady i regulacje dotyczące korzystania ze Strony internetowej UAB Integral Solutions znajdującej się pod adresem integralbiotics.com.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z Integral Biotics, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Ciasteczka:

Witryna korzysta z plików cookie, aby pomóc spersonalizować korzystanie z Internetu. Uzyskując dostęp do Integral Biotics, zgodziłeś się na użycie wymaganych plików cookie.

Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów do komputera. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do użytkownika i mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer sieciowy w domenie, która wysłała do niego plik cookie.

Możemy używać plików cookie do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych lub marketingowych w celu obsługi naszej strony internetowej. Masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia opcjonalnych plików cookie. Istnieje kilka wymaganych plików cookie, które są niezbędne do działania naszej witryny. Te pliki cookie nie wymagają Twojej zgody, ponieważ zawsze działają. Należy pamiętać, że akceptując wymagane pliki cookie, akceptujesz również pliki cookie osób trzecich, które mogą być wykorzystywane za pośrednictwem usług świadczonych przez osoby trzecie, jeśli korzystasz z takich usług na naszej stronie internetowej, na przykład okno wyświetlania wideo dostarczane przez osoby trzecie i zintegrowane w naszą stronę internetową.

Licencja:

O ile nie określono inaczej, firma UAB Integral Solutions i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na stronie Integral Biotics. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp z Integral Biotics do własnego użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno Ci:

 • Kopiuj lub ponownie publikuj materiały z Integral Biotics
 • Sprzedawaj, wypożyczaj lub sublicencjonuj materiały firmy Integral Biotics
 • Powielaj, powielaj lub kopiuj materiały z Integral Biotics
 • Redystrybuuj treści z Integral Biotics

Niniejsza Umowa rozpoczyna się w dniu jej zawarcia.

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii oraz informacji w określonych obszarach witryny. UAB Integral Solutions nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie internetowej. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii firmy UAB Integral Solutions, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która je publikuje. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, UAB Integral Solutions nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub zamieszczania i/lub pojawiania się Komentarzy na tej stronie.

UAB Integral Solutions zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejszy Regulamin.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

 • Masz prawo publikować Komentarze na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne do tego licencje i zgody;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności.
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności biznesowej lub zwyczajowej lub prezentowania działań handlowych lub działań niezgodnych z prawem.

Niniejszym udzielasz firmie UAB Integral Solutions niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych osób do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich Komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych treści:

Następujące organizacje mogą umieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą umieszczać łącza do naszej Witryny w taki sam sposób, w jaki umieszczają hiperłącza do witryn innych firm wymienionych na liście; oraz
 • Akredytowane firmy działające w całym systemie, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i charytatywnych grup zbierających fundusze, które nie mogą zawierać hiperłączy do naszej witryny internetowej.

Organizacje te mogą umieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w Witrynie, o ile łącze: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać inne prośby o połączenie od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
 • witryny społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; oraz
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zatwierdzimy prośby o linki od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) link nie sprawi, że spojrzymy niekorzystnie na siebie lub na nasze akredytowane firmy; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak UAB Integral Solutions; oraz (d) łącze znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkiem do naszej strony internetowej, musisz nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail do UAB Integral Solutions. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę swojej organizacji, dane kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą Witryną, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

 • Używając naszej nazwy korporacyjnej; lub
 • Korzystając z połączonego jednolitego lokalizatora zasobów; lub
 • Używanie jakiegokolwiek innego opisu naszej Witryny, do której prowadzi łącze, ma sens w kontekście i formacie treści na stronie strony łączącej.

Niedozwolone jest używanie logo UAB Integral Solutions lub innej grafiki do tworzenia linków bez umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego.

Odpowiedzialność za treść:

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści pojawiające się w Twojej Witrynie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami podnoszonymi w Twojej Witrynie. Żadne łącze (łącza) nie powinny pojawiać się na żadnej Stronie internetowej, które mogą być interpretowane jako oszczercze, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub popierają naruszenie lub inne naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.

Zastrzeżenie praw:

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Witryny. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad dotyczących linków w dowolnym momencie. Stale łącząc się z naszą Witryną, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków dotyczących łączy.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej:

Jeśli znajdziesz w naszej Witrynie jakikolwiek link, który jest z jakiegokolwiek powodu obraźliwy, możesz skontaktować się z nami i poinformować nas o tym w dowolnym momencie. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy zobowiązani do bezpośredniej odpowiedzi.

Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie są poprawne. Nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności, ani nie obiecujemy, że witryna internetowa pozostanie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Zastrzeżenie:

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z niej. Żadne z postanowień niniejszego zastrzeżenia nie będzie:

 • ograniczać lub wykluczać naszą lub Twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;
 • ograniczać żadnych naszych lub Twoich zobowiązań w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
 • wykluczać żadnych naszych lub Twoich zobowiązań, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji oraz w innych częściach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego akapitu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego oraz z tytułu naruszenia obowiązku ustawowego.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są udostępniane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.