1.1. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta (po zapoznaniu się z Regulaminem Zakupów Internetowych i zaznaczeniu checkboxa przy oświadczeniu „Zapoznałem się i akceptuję regulamin sklepu www.integralbiotics.com”) niniejszy Regulamin zakupu towarów (dalej „Regulamin”) ), staje się dokumentem prawnie wiążącym. Określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, warunki nabycia i płatności za towar, procedury dostawy i zwrotu towaru, obowiązki i inne postanowienia związane z kupnem i sprzedażą towarów w sklepie internetowym www.integralbiotics.com

1.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub uzupełnienia Regulaminu o nowe szczegóły. Klient jest zobowiązany do każdorazowego potwierdzenia Regulaminu przy logowaniu do serwisu.

1.3. Prawo zakupów w tym sklepie mają wszystkie zdolne do tego osoby fizyczne i prawne.

2. Ochrona danych osobowych

2.1. www.integralbiotics.com ma prawo do zbierania podanych przez Klienta danych osobowych oraz udostępniania ich osobom trzecim, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zamówienia. Wykorzystanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie za zgodą Klienta (po zapoznaniu się z Regulaminem Zakupów Internetowych i zaznaczeniu checkboxa przy oświadczeniu „Zapoznałem się i akceptuję regulamin www.integralbiotics.com”). Klient ma prawo w dowolnym momencie zabronić zbierania i przetwarzania danych osobowych, chyba że jest to niezbędne do wypełnienia wymagań wskazanych w umowie sprzedaży lub realizacji zamówienia. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych osobowych Klienta przed osobami trzecimi.

3. Wejście w życie umowy kupna-sprzedaży 

3.1. Umowę pomiędzy Klientem a Sprzedawcą uważa się za zawartą z chwilą ułożenia przez Klienta koszyka zakupów i dokonania za niego płatności.

4. Prawa Klienta

4.1. Klient ma prawo dokonać zakupu towaru online w dreldesign.com zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4.2. Klient ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży zawartej ze sklepem internetowym www.integralbiotics.com za wypowiedzeniem w formie pisemnej (e-mail; Klient musi wskazać towar do zwrotu.

4.3. Klient może skorzystać z tego uprawnienia tylko wtedy, gdy rzecz uległa uszkodzeniu.

5. Obowiązki Klienta

5.1. Klient musi przyjąć towar zgodnie z niniejszym Regulaminem i zapłacić za niego uzgodnioną kwotę pieniężną.

5.2. Jeżeli dane osobowe Klienta podane w formularzu rejestracyjnym ulegną zmianie, wymagają one niezwłocznej aktualizacji.

5.3. Klient korzystający ze sklepu internetowego www.integralbiotics.com zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się nie naruszać ustawodawstwa Republiki Litewskiej.

5.4. Jeżeli Klient odmówi przyjęcia towaru w momencie dostawy bez ważnej przyczyny, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów dostawy.

6. Prawa Sprzedawcy

6.1. Sprzedawca może zawiesić lub zakończyć działalność w zakresie zakupów internetowych bez uprzedniego powiadomienia Klienta w wyjątkowych sytuacjach.

6.2. www.integralbiotics.com ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna-sprzedaży, jeżeli w sklepie wyczerpał się towar wskazany w umowie.

7. Obowiązki Sprzedawcy

7.1. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi możliwości korzystania ze świadczonych usług sklepu internetowego www.integralbiotics.com na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w sklepie internetowym.

7.2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego towaru pod wskazany przez Klienta adres na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

7.3. Jeżeli w wyjątkowych okolicznościach Sprzedawca nie może dostarczyć Klientowi zamówionego towaru, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu Klientowi wpłaconej kwoty w ciągu 3 (trzech) dni roboczych, jeżeli płatność została dokonana z góry.

7.4. Sprzedawca zobowiązuje się do poszanowania prawa Klienta do prywatności danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym sklepu internetowego, z wyjątkiem przypadków określonych w prawie Republiki Litewskiej.

8. Ceny towarów i sposoby płatności

8.1. Ceny towarów w sklepie internetowym oraz w składanym zamówieniu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. www.integralbiotics.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów.

8.2. Przelew bankowy – jest to przedpłata, gdy Klient dokonuje przelewu środków pieniężnych na jeden z rachunków bankowych www.integralbiotics.com płacąc w najbliższym oddziale banku wraz z wydrukowaną fakturą lub korzystając z systemu bankowości internetowej.

9. Dostawa towaru

9.1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towar zgodnie z terminem wskazanym w opisie towaru. Klient zgadza się, że dostawa może zostać opóźniona z powodu działania siły wyższej w wyjątkowych przypadkach.

9.2. Klient zobowiązuje się do wskazania dokładnego adresu dostawy.

9.3. Klient zobowiązuje się do samodzielnego odbioru towaru. W przypadku, gdy Klient nie może sam odebrać towaru, nie ma on prawa zgłaszać Sprzedawcy roszczeń z tytułu dostarczenia towaru do niewłaściwej osoby, jeżeli towar zostanie dostarczony pod wskazany adres i na podstawie innych danych przedstawionych przez Klienta .

9.4. Koszt dostawy oraz bardziej szczegółowe informacje związane z dostawą towaru określone są w zakładce „Dostawa” w sklepie internetowym.

9.5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży na podstawie niniejszego Regulaminu zobowiązuje się on do pokrycia wszelkich bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy. Ta kwota wydatku jest odejmowana od pieniędzy, które Klient już zapłacił.

9.6. W przypadku braku możliwości dostarczenia zamówionego towaru w jednej przesyłce, www.integralbiotyki.com ma prawo dostarczyć towar w kilku przesyłkach.

9.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie terminu dostawy w każdym przypadku, gdy towar nie został dostarczony lub nie został dostarczony w uzgodnionym terminie z winy Klienta.

10. Jakość i przydatność towaru do określonego celu

10.1. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu towaru, jeżeli towar jest uszkodzony.

10.2. Wszystkie towary sprzedawane w www.integralbiotics.com są nowe i przechowywane w dobrej jakości magazynach. Towar nie jest uznawany za wadliwy, jeżeli widoczne są na nim niewielkie uszkodzenia opakowania lub transportu.

10.3. W przypadku otrzymania przez Klienta wadliwego towaru jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę na adres e-mail info@integralsolutions.lt

11. Zwroty towaru

11.1. O zwrocie uszkodzonego towaru Klient musi niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na adres e-mail info@integralsolutions.lt; Klient powinien wpisać numer faktury VAT zakupu towaru z dopiskiem „Zwrot towaru” w temacie. Klient powinien wskazać nazwę przedmiotu, przesłać zdjęcie oraz krótki opis przyczyny.

11.2. Koszty przesyłki ponosi Sprzedawca, jeśli zwracany towar jest wadliwy (np. opakowanie jest rozdarte itp.).

12. Odpowiedzialność

12.1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Jeżeli Klient nie poda prawidłowych danych w formularzu rejestracyjnym, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tego tytułu.

12.2. Klient ponosi odpowiedzialność za czynności wykonywane podczas korzystania ze sklepu internetowego.

12.3. Sprzedawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności, jeżeli szkoda wynikła z niezapoznania się Klienta z niniejszym Regulaminem, niezależnie od zaleceń Sprzedawcy i zobowiązań Klienta, mimo że taka możliwość została zapewniona.

13. Wymiana informacji

13.1. Wszelkie wiadomości wysyłane są na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym Klienta.

13.2. Kontakty Sprzedawcy do przesyłania wszelkich wiadomości i pytań Klient może znaleźć w sekcji „Kontakt” w sklepie internetowym.

14. Postanowienia końcowe

14.1. W stosunkach opartych na niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo Republiki Litewskiej.

14.2. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku niepowodzenia negocjacji spory rozstrzygane są zgodnie z prawem Republiki Litewskiej.